Privacy conform (GDPR)
Wie : Juwelier Merchie - Dadizele
Adres :Plaats 17, 8890 Dadizele
Telefoon : 056 50 30 29
E-mail : merchie.tamara@skynet.be
Ondernemingsnummer : BE0826 035 073

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
Juwelier Merchie - Dadizele, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy verklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u terecht bij Tamara Mechie (merchie.tamara@skynet.be)

Verwerkingsdoeleinden
Juwelier Merchie - Dadizele verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaats vindt op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere partijen zoals bv. Google voor Google Analystics en CCV Shop.  Juwelier Merchie - Dadizele garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens, verwerkt voor klantenbeheer,  zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens - Autoriteit persoonsgegevens
De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) f (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennotschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om :
* zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen, en/of
* een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres : merchie.tamara@skynet.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
https://www.juweliermerchie.be/Privacy